Avans Samverkansgrupp
I byn Avan finns flera föreningar
Avans Intresseförening som ansvarar för föreningshusets skötsel, valborgsfirande,  sommarcafe, julmarknad, kultur, barnaktiviteter och avabornas allmänna trivselaktiviteter. Avans Sportklubb med framför allt sport och friluftsliv på dagordningen.  Avans Byalag hanterar markägarfrågor och 
Avans Jaktvårdsförening frågor som rör jakt.

Då många frågor inom byn kan hamna  ”mellan föreningarna” och många frågor bör tas i  ”stor grupp” har vi i Avan en samlat ihop en grupp bestående av representanter från alla föreningar. Denna grupp, kallad Samverkansgruppen, bildades under Intresseföreningens vingar. Intresseföreningen som är huvudman, står för ordförandeskapet och övriga föreningar har minst en representant vardera, varav en är ordförande för sin förening. Gruppen har minst ett möte per år.

 Samverkansgruppen har haft två huvuduppgifter;
1. Byns utveckling
Här ryms lite större och mer övergripande frågor som rör hela byn och inte självklart hamnar under någon av föreningarna. Exempel är bredband, gatubelysning, hastighetsbegränsningar, skolan, höslaget, byaforum mm. Här har vi under åren varit engagerade i marknaden”Höslagets” utformning och genomförande. Vi har deltagit i det kommunala utvecklingsarbetet  via byaforums- och nätverksträffar. Vi har också varit engagerade i projekt ”Rutt 616” och därmed har också ett bättre och utökat samarbete på ett naturligt sätt inletts med omkringliggande byar!
 
2. Byapengen
I samverkansgruppen tas beslut om byapengen. Tanken är att alla föreningar lämnar in förslag på vad man tycker att pengen ska gå till och därefter tar man beslut i gruppen. Principen är att byapengen ska gå till allmänna aktiviteter som gynnar så många som möjligt i byn, inte till specifika intresseområden såsom till exempel en cupresa för ett basketlag eller en studieresa för ett begränsat antal. Aktiviteten ska gärna utveckla byn, göra den attraktivare att bo i och gärna stimulera nyföretagande. Den förening som inkommer med förslag är också den förening som genomför aktiviteten och sedan mot kvitton erhåller ekonomisk ersättning. Exempel på byapengsfinansierade projekt är julgransbelysning, Avanfolder och hemsidekostnader.